Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Enfermedad tiroidea y gestación: Evolución y resultados del embarazo según el sexo fetal y el estado tiroideo

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • معلومة اضافية
  • Thesis Advisors:
   Corcoy i Pla, Rosa
  • بيانات النشر:
   Universitat Autònoma de Barcelona, 2021.
  • الموضوع:
   2021
  • نبذة مختصرة :
   L’estat tiroïdal matern influeix en els resultats gestacionals però la informació sobre aquesta relació en diferents períodes de l’embaràs és limitada, el sexe fetal podria ser una variable predictora de resultats gestacionals com ho és en la població general i hi ha dades que suggereixen que el sexe fetal podria actuar com a variable modificadora de l’efecte de l’estat tiroïdal matern. OBJECTIUS: Avaluar els resultats gestacionals en dones amb disfunció tiroïdal, segons l’estat tiroïdal matern en diferents períodes de l’embaràs, el sexe fetal i la possible acció modificadora d’efecte d’aquest últim. METODOLOGIA: Anàlisi retrospectiva de les dones ateses a la Clínica de Malalties endocrinològiques i Gestació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau durant el període de 1986 a 2014 per tractament amb hormona tiroïdal o per hipertiroïdisme matern durant la gestació. Variable principal d’exposició: estat tiroïdal matern en cada trimestre o globalment durant l’embaràs. Es va valorar l’associació de les variables d’exposició i els resultats gestacionals amb una anàlisi multivariant. Es van incloure termes d’interacció del sexe fetal amb les variables d’estat tiroïdal matern. RESULTATS: Període de l’alteració hormonal. En dones tractades amb hormona tiroïdal, en el primer trimestre l’hipotiroïdisme subclínic es va associar amb menys pes al néixer (β -0.073, p <0.049) i en el tercer trimestre l’hipotiroïdisme es va associar amb Apgar baix en el primer minut a costa de l’hipotiroïdisme clínic (aOR 10.404, IC 95% 1.021-106.002) i amb malaltia hipertensiva de l’embaràs a costa d’hipotiroïdisme subclínic (aOR 4.389, IC 95% 1.471-13.099). En dones seguides per hipertiroïdisme, l’hipertiroïdisme clínic en el tercer trimestre es va associar amb menys pes al néixer (β -0.235, p <0.041). Sexe fetal. En dones tractades amb hormona tiroïdal durant l’embaràs, el sexe masculí es va associar amb pes al néixer (β 0.139, p <0.001), macrosomia (aOR 2.150, IC 95% 1.020-4.532), nounat gran per l’edat gestacional (GEG) (aOR 5.782, IC 95% 1.067-31.340) i dificultat respiratòria neonatal (aOR 0.027, IC 95% 0.002-0.348). Sexe fetal com a variable modificadora d’efecte. En dones tractades amb hormona tiroïdal l’associació de hipertiroïdisme subclínic en el primer trimestre amb nounat GEG només es va observar en nadons de sexe masculí (aOR 8.284, IC 95% 1.952-35.157). En dones seguides per hipertiroïdisme, l’associació de hipertiroïdisme clínic en el tercer trimestre amb pes al néixer només es va observar en nadonsde sexe femení (β -0.350, p <0.009). CONCLUSIONS: 1-Les associacions de l’estat tiroïdal matern amb els resultats gestacionals varien segons el període de gestació i es presenten sobretot a primer i tercer trimestres. 2-En dones tractades amb hormona tiroïdal, els fetus de sexe masculí presenten resultats gestacionals més desfavorables. 3-El sexe fetal modifica la relació entre estat tiroïdal matern i resultats gestacionals.
  • نبذة مختصرة :
   El estado tiroideo materno influye en los resultados gestacionales pero la información sobre esta relación en diferentes períodos del embarazo es limitada, el sexo fetal podría ser una variable predictora de resultados gestacionales como lo es en población general y hay datos que sugieren que el sexo fetal podría actuar como variable modificadora del efecto del estado tiroideo materno. OBJETIVOS: Evaluar los resultados gestacionales en mujeres con disfunción tiroidea, según el estado tiroideo materno en diferentes períodos del embarazo, el sexo fetal y su posible acción modificadora de efecto. METODOLOGÍA: Análisis retrospectivo de las mujeres atendidas en la Clínica de Enfermedades Endocrinológicas y Gestación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau durante el período de 1986 a 2014 por tratamiento con hormona tiroidea o por hipertiroidismo materno durante la gestación. Variable principal de exposición: estado tiroideo materno en cada trimestre o globalmente en el embarazo. Se valoró la asociación de las variables de exposición y los resultados gestacionales con un análisis multivariante. Se incluyeron términos de interacción de sexo fetal con las variables de estado tiroideo materno. RESULTADOS: Período de la alteración hormonal. En mujeres tratadas con hormona tiroidea, en primer trimestre el hipotiroidismo subclínico se asoció con menos peso al nacer (β -0.073, p <0.049) y en tercer trimestre el hipotiroidismo se asoció con Apgar bajo en el primer minuto a expensas del hipotiroidismo clínico (aOR 10.404, IC 95% 1.021-106.002) y con enfermedad hipertensiva del embarazo a expensas de hipotiroidismo subclínico (aOR 4.389, IC 95% 1.471-13.099). En mujeres seguidas por hipertiroidismo, el hipertiroidismo clínico en tercer trimestre se asoció con menos peso al nacer (β -0.235, p <0.041). Sexo fetal. En mujeres tratadas con hormona tiroidea durante el embarazo, el sexo masculino se asoció con peso al nacer (β 0.139, p <0.001), macrosomía (aOR 2.150, IC 95% 1.020-4.532), neonato grande para la edad gestacional (GEG) (aOR 5.782, IC 95% 1.067-31.340) y dificultad respiratoria neonatal (aOR 0.027, IC 95% 0.002-0.348). Sexo fetal como variable modificadora de efecto. En mujeres tratadas con hormona tiroidea la asociación de hipertiroidismo subclínico en primer trimestre con neonato GEG solo se observó en recién nacidos (RN) de sexo masculino (aOR 8.284, IC 95% 1.952-35.157). En mujeres seguidas por hipertiroidismo, la asociación de hipertiroidismo clínico en tercer trimestre con peso al nacer solo se observó en RN de sexo femenino (β -0.350, p <0.009). CONCLUSIONES: 1-Las asociaciones del estado tiroideo materno con los resultados gestacionales varían según el período de gestación y se presentan sobretodo en primer y tercer trimestres. 2-En mujeres tratadas con hormona tiroidea, los fetos de sexo masculino presentan resultados gestacionales más desfavorables. 3-El sexo fetal modifica la relación entre estado tiroideo materno y resultados gestacionales.
   Maternal thyroid status influences gestational outcomes but there is limited information about the relationship in different pregnancy periods, fetal sex could be a predictive variable for gestational outcomes, as it is the case in the general population and there are some data suggesting that fetal sex could act be a modifying variable of the effect of maternal thyroid status. OBJECTIVES: In women with thyroid disfunction, to evaluate pregnancy outcomes according to maternal thyroid status in different periods of pregnancy, fetal sex and fetal sex as an effect modifier. METHODOLOGY: Retrospective analysis of women attended at the Clinic of Endocrinological Diseases and Pregnancy of Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in the period 1986 - 2014 either due to treatment with thyroid hormone or maternal hyperthyroidism during pregnancy. Main exposure variable: maternal thyroid status in each trimester or globally during pregnancy. The association of the exposure variables and gestational outcomes was assessed with a multivariate analysis. Interaction terms of fetal sex with maternal thyroid variables were included. RESULTS: Period of hormonal disturbance. In women treated with thyroid hormone, in first trimester, subclinical hypothyroidism was associated with a lower birth weight (β -0.073, p <0.049). In third trimester, hypothyroidism was associated with low Apgar at 1st minute at the expense of clinical hypothyroidism (aOR 10.404, 95% CI 1.021-106.002) and with pregnancy-induced hypertension at the expense of subclinical hypothyroidism (aOR 4.389, 95% CI 1.471-13.099). In women followed by hyperthyroidism, clinical hyperthyroidism in the third trimester was associated with lower birth weight (β -0.235, p <0.041). Fetal sex. In women treated with thyroid hormone during pregnancy, male sex was associated with birth weight (β 0.139, p <0.001), macrosomia (aOR 2.150, 95% CI 1.020-4.532), LGA (aOR 5.782, 95% CI 1,067-31,340) and neonatal respiratory distress (aOR 0.027, 95% CI 0.002-0.348). Fetal sex as an effect modifier. In women treated with thyroid hormone, the association of first trimester subclinical hyperthyroidism with large-for-gestational-age newborns (LGA) was only observed in male newborns (aOR 8.284, 95% CI 1.952-35.157). In women followed by hyperthyroidism, the association of clinical hyperthyroidism in the third trimester with birth weight was only observed in female newborns (β -0.350, p <0.009). CONCLUSIONS: 1-The associations of the maternal thyroid status with pregnancy outcomes vary according to pregnancy period and are more apparent in the first and third trimesters. 2-In women treated with levothyroxine, male fetuses have more unfavorable pregnancy outcomes. 3-Fetal sex modifies the relationship between maternal thyroid status and pregnancy outcomes.
  • File Description:
   application/pdf
  • Rights:
   L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
  • الرقم المعرف:
   edstdx.10803.671178